نمونه انیمیشن تبلیغاتی ساخته شده توسط شبکه انیمیشن

انیماتور: زاهده موسوی

سفارش دهنده: شرکت نفکو