نمونه انیمیشن تبلیغاتی ساخته شده توسط شبکه انیمیشن

انیماتور: زاهده موسوی

این انیمیشن کوتاه چرخه راه رفتن یک کاراکتر فانتزی را نشان می دهد.