این انیمیشن کوتاه چرخه راه رفتن یک کاراکتر فانتزی را نشان می دهد.