کاراکتر سه بعدی دختر

کاراکتر سه بعدی دختر 1

این کاراکتر جهت استفاده در یک موزیک ویدیو ساخته شده بود.