کاراکتر سه بعدی دختر

این کاراکتر جهت استفاده در یک موزیک ویدیو ساخته شده بود.